So sánh sản phẩm

Nhà máy tuyển và luyện đồng

Nhà máy tuyển và luyện đồng

Căn cứ pháp lý: 
- Giấy chứng nhận số 20121000046  do UBND tỉnh Bắc Giang cấp ngày 06 tháng 11 năm 2007.
Thông tin tóm tắt:
- Tên dự án: Nhà máy tuyển và luyện đồng công suất 1.000 tấn/năm
- Mục tiêu và quy mô của dự án: Xây dựng nhà máy tuyển và luyện đồng công suất 1.000 tấn/năm.
- Diện tích sử dụng: 140.000 m2
- Tổng vốn đầu tư: 133.479.000.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: 49 năm
- Các ưu đãi đối với dự án: Dự án thuộc Phụ lục A - Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và Phụ lục B - Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ nên được hưởng các ưu đãi đầu từ  theo Luật Đầu tư và pháp luật có liên
Tags:,