So sánh sản phẩm

Giải trình lỗ lãi trên BCTC tổng hợp và VP soát xét giữa niên độ năm 2020