So sánh sản phẩm

Giải trình chênh lệch lợi nhuận và ý kiến ngoại trừ kiểm toán trên BCTC tổng hợp và VP soát xét giữa niên độ năm 2020