So sánh sản phẩm

Giải trình chênh lệch LNST và ý kiến ngoại trừ BCKT năm 2019

Giải trình chênh lệch LNST và ý kiến ngoại trừ BCKT năm 2019

https://cdn-img-v2.webbnc.net/media/7235/giai%20trinh%20lai%20lo%20BCTC%20Kiem%20toan%202019.1.pdf
Tags: ,