So sánh sản phẩm

Báo cáo tài chính Tổng hợp, Văn phòng bán niên 2017 đã soát xét và giải trình chênh lệch